සිංහල සඤ්ඤක අක්ෂර සහ සංයුක්ත අක්ෂර භාවිතා කරන ආකාරය