වීඩියෝ

සිංහල යුනිකේත පිළිබඳ තවත් වීඩියෝ සඳහා අපගේ දේශීය භාෂා තාක්ෂණ සහාය මධ්‍යස්ථානය යූ ටියුබ් නාලිකාව (YouTube) වෙත පිවිසෙන්න - මෙහි ක්ලික් කරන්න

1) සිංහල යුනිකේත – ගුවන්විදුලි වැඩසටහන්

Smart World - සිංහල යුනිකේත පිළිබඳ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන - 01
Smart World - සිංහල යුනිකේත පිළිබඳ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන - 02
Smart World - සිංහල යුනිකේත පිළිබඳ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන - 03

2) සිංහල යුනිකේත – රූපවාහිනී වැඩසටහන්

සිංහල යුනිකේත - 01 කොටස- ITN
සිංහල යුනිකේත - 02 කොටස- ITN
ශ්‍රී ලාංකේය ඉතිහාසය සමඟින් සිංහල හෝඩිය

3) සිංහල යුනිකේත – මාර්ගගත තාක්ෂණික පුහුණු සැසි

සිංහල සහ දෙමළ යුනිකේත හැඳින්වීම සහ ෆින්ටෙක් යෙදුම්වල යුනිකේත භාවිතා කිරීම
Introduction to Sinhala and Tamil Unicode and Using Unicode in Fintech Applications
යුනිකේත , යූටීඑෆ්(UTF) සහ දත්ත දත්ත සමුදායන් මත යුනිකේත හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සාකච්ඡාව - 1 කොටස
Detailed discussion on Unicode, UTF and How to handle Unicode in Database - PART 1
යුනිකේත , යූටීඑෆ්(UTF) සහ දත්ත දත්ත සමුදායන් මත යුනිකේත හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සාකච්ඡාව - 2 කොටස
Detailed Discussion on Unicode, UTF and How to handle Unicode in Database (Contd...) - PART 2

4) සිංහල යුනිකේත අකුරු සහ ස්ථාපනය පිළිබඳ වීඩියෝ

වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත සිංහල භාෂාව සකසන ආකාරය
වින්ඩෝස් 7 මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත සිංහල භාෂාව සකසන ආකාරය
සිංහල බැඳි අකුරු යතුරු ලියනය කරන ආකාරය
සිංහල ස්පර්ශක අකුරු යතුරු ලියනය කරන ආකාරය
සිංහල සඤ්ඤක අකුරු යතුරු ලියනය කරන ආකාරය
වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත සිංහල අකුරු ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?